Original papers

25.
I. Reshetov, K. Zaytsev, K. Kudrin, V. Karasik, S. Yurchenko, V. Shcherbina
European Journal of Cancer 51, S167-S167 (2015)