Original papers

36.
N.V. Chernomyrdin, M.E. Frolov, S.P. Lebedev, I.V. Reshetov, I.E. Spektor, V.L. Tolstoguzov, V.E. Karasik, A.M. Khorokhorov, K.I. Koshelev, A.O. Schadko, S.O. Yurchenko, K.I. Zaytsev
Review of Scientific Instruments 88(1), 014703 (2017)
28.
I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, A.A. Metelkina,V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Review of Scientific Instruments 86(11), 113704 (2015)