Оригинальные статьи

26.
S.O. Yurchenko, K.A. Komarov, V.I. Pustovoit
AIP Advances 5(5), 057144 (2015)
10.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, V.E. Karasik, V.I. Alekhnovich, P.A. Nosov, V.A. Lazarev, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Journal of Applied Physics 115, 193105 (2014)
11.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, E.V. Yakovlev, V.S. Gorelik, S.O. Yurchenko
Journal of Applied Physics 115, 213505 (2014)
5.
V. Ryzhii, T. Otsuji, M. Ryzhii, V.G. Leiman, S.O. Yurchenko, V. Mitin, M.S. Shur
Journal of Applied Physics 112, 104507 (2012)
4.
D. Svintsov, V. Vyurkov, S.O. Yurchenko, T. Otsuji, V. Ryzhii
Journal of Applied Physics 111, 083715 (2012)
15.
S.O. Yurchenko, K.I. Zaytsev
Journal of Applied Physics 116, 113508 (2014)
13.
19.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, V.E. Karasik, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Applied Physics Letters 106, 053702 (2015)
43.
N.V. Chernomyrdin, A.O. Schadko, S.P. Lebedev, V.L. Tolstoguzov, V.N. Kurlov, I.V. Reshetov, I.E. Spektor, M. Skorobogatiy, S.O. Yurchenko, and K.I. Zaytsev
Applied Physics Letters 110(22), 221109 (2017)
3.
N.F. Bunkin, S.O. Yurchenko, N.V. Suyazov, A.V. Shkirin
Journal of Biological Physics 38(1), 121–152 (2012)
9.
V.S. Gorelik, G.M. Katyba
Bulletin of the Lebedev Physics Institute 41(5), 127–134 (2014)
20.
K.I. Zaitsev, V.S. Gorelik, G.M. Katyba, S.O. Yurchenko
Bulletin of the Lebedev Physics Institute 42(2), 48–54 (2015)
8.
S.O. Yurchenko
Journal of Chemical Physics 140, 134502 (2014)
27.
S.O. Yurchenko, N.P. Kryuchkov, A.V. Ivlev
Journal of Chemical Physics 143(3), 034506 (2015)
25.
S.A. Khrapak, N.P. Kryuchkov, S.O. Yurchenko, H.M. Thomas
Journal of Chemical Physics 142(19), 194903 (2015)
30.
I. Reshetov, K. Zaytsev, K. Kudrin, V. Karasik, S. Yurchenko, V. Shcherbina
European Journal of Cancer 51, S167-S167 (2015)
2.
1.
I.N. Aliev, S.O. Yurchenko
Fluid Dynamics 44(5), 748–758 (2009)
31.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, N.V. Chernomyrdin, S.O. Yurchenko
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5(5), 817 - 827 (2015)
32.
E.V. Yakovlev, K.I. Zaytsev, I.N. Dolganova, S.O. Yurchenko
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5(5), 810 - 816 (2015)
35.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, V.N. Kurlov, I.A. Shikunova, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 6(4), 576-582 (2016)
17.
V.S. Gorelik, K.I. Zaytsev, V.N. Moiseenko, S.O. Yurchenko, I.N. Aliev
Inorganic Materials 51(5), 419-424 (2015)
49.
Stanislav O. Yurchenko, Kirill A. Komarov, Nikita P. Kryuchkov, Kirill I. Zaytsev, and Vadim V. Brazhkin
J. Chem. Phys. 148, 134508 (2018)
51.
Sergey A. Khrapak, Nikita P. Kryuchkov, Lukia A. Mistryukova, Alexey G. Khrapak and Stanislav O. Yurchenko
J. Chem. Phys. 149, 134114 (2018)
46.
Pavel V. Ovcharov, Nikita P. Kryuchkov , Kirill I. Zaytsev, and Stanislav O. Yurchenko
J. Phys. Chem. C 121 (48), 26860 (2017)
38.
S.O. Yurchenko, A.V. Shkirin, B.W. Ninham, A.A. Sychev, V.A. Babenko, N.V. Penkov, N.P. Kryuchkov, N.F. Bunkin
Langmuir 32(43), 11245-11255 (2016)
36.
I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, A.A. Metelkina, E.V. Yakovlev, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Optical and Quantum Electronics 48, 325 (2016)
7.
K.I. Zaytsev, V.E. Karasik, I.N. Fokina, V.I. Alekhnovich
Optical Engineering 52, 068203 (2013)
21.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, S.P. Lebedev, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Optics and Spectroscopy 118(4), 552–562 (2015)
29.
K.I. Zaitsev, N.V. Chernomyrdin, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Optics and Spectroscopy 119(3), 404–410 (2015)
50.
Nikita P. Kryuchkov, Egor V. Yakovlev, Evgeny A. Gorbunov, Lenaic Couëdel, Andrey M. Lipaev, and Stanislav O. Yurchenko
Phys. Rev. Lett. 121, 075003 (2018)
44.
S. O. Yurchenko, E. V. Yakovlev, L. Couëdel, N. P. Kryuchkov, A. M. Lipaev, V. N. Naumkin, A. Yu. Kislov, P. V. Ovcharov, K. I. Zaytsev, E. V. Vorob'ev, G. E. Morfill, and A. V. Ivlev
Physical Review E 96, 043201 (2017)
48.
Sergey A. Khrapak, Nikita P. Kryuchkov, and Stanislav O. Yurchenko
Physical Review E 97, 022616 (2018)
6.
V. Ryzhii, T. Otsuji, M. Ryzhii, N. Ryabova, S.O. Yurchenko, V. Mitin, M.S. Shur
Journal of Physics D: Applied Physics 46, 065102 (2013)
40.
S.O. Yurchenko, K.I. Zaytsev, E.A. Gorbunov, E.V. Yakovlev, A.K. Zotov, V.M. Masalov, G.A. Emelchenko, V.S. Gorelik
Journal of Physics D: Applied Physics 50(5), 055105 (2017)
24.
Yu.P. Voinov, V.S. Gorelik, K.I. Zaitsev, L.I. Zlobina, P.P. Sverbil’, S.O. Yurchenko
Physics of the Solid State 57(3), 453-459 (2015)
34.
S.O. Yurchenko, N.P. Kryuchkov, A.V. Ivlev
Journal of Physics: Condensed Matter 28(23), 235401 (2016)
14.
I.N. Fokina, V.E. Karasik, V.M. Orlova, V.P. Budak
Journal of Quantitative Spectroscopy and Radiative Transfer 149, 108–116 (2014)
33.
I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, A.A. Metelkina,V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Review of Scientific Instruments 86(11), 113704 (2015)
41.
N.V. Chernomyrdin, M.E. Frolov, S.P. Lebedev, I.V. Reshetov, I.E. Spektor, V.L. Tolstoguzov, V.E. Karasik, A.M. Khorokhorov, K.I. Koshelev, A.O. Schadko, S.O. Yurchenko, K.I. Zaytsev
Review of Scientific Instruments 88(1), 014703 (2017)
39.
V.S. Gorelik, K.I. Zaitsev, V.A. Lazarev, S.O. Leonov, S.O. Yurchenko, Y.P. Voinov, L.I. Zlobina, P.P. Sverbil
Journal of Russian Laser Research 37(3), 254-258 (2016)
45.
Egor V. Yakovlev, Kirill A. Komarov, Kirill I. Zaytsev, Nikita P. Kryuchkov, Kirill I. Koshelev, Arsen K. Zotov, Dmitry A. Shelestov, Victor L. Tolstoguzov, Vladimir N. Kurlov, Alexei V. Ivlev and Stanislav O. Yurchenko
Scientific Reports 7, 13727 (2017)
53.
Nikita P. Kryuchkov, Alexei V. Ivlev and Stanislav O. Yurchenko
Sof Matter -, - (2018)
47.
Nikita P. Kryuchkov, Stanislav O. Yurchenko, Yury D. Fomin, Elena N. Tsiok and Valentin N. Ryzhov
Soft Matter 14, 2152-2162 (2018)
52.
Kirill A. Komarov, Nikita P. Kryuchkov and Stanislav O. Yurchenko
Soft Matter -, - (2018)
42.
Nikita P. Kryuchkov, Sergey A. Khrapak, Stanislav O. Yurchenko
The Journal of Chemical Physics 146, 134702 (2017)
18.
К.И. Зайцев, В.С. Горелик, Г.М. Катыба, С.О. Юрченко
Краткие сообщения по физике 42(2), 48-54 (2015)
23.
В.С. Горелик, К.И. Зайцев, В.Н. Моисеенко, С.О. Юрченко, И.Н. Алиев
Неорганические материалы 51(5), 1-6 (2015)
12.
К.И. Зайцев, К.Г. Кудрин, В.Е. Карасик, Н.В. Черномырдин, П.А. Носов, И.В. Решетов
Онкохирургия 6(2-4), 23-28 (2014)
22.
К.И. Зайцев, А.А. Гавдуш, С.П. Лебедев, В.Е. Карасик, С.О. Юрченко
Оптика и cпектроскопия 118(4), 582–593 (2015)
28.
К.И. Зайцев, Н.В. Черномырдин, К.Г. Кудрин, И.В. Решетов, С.О. Юрченко
Оптика и спектроскопия 119(3), 430–437 (2015)
16.
Ю.П. Войнов, В.С. Горелик, К.И. Зайцев, Л.И. Злобина, П.П. Свербиль, С.О. Юрченко
Физика Твердого Тела 57(3), 443–449 (2015)

Конференционные статьи

13.
K.I. Zaytsev, E.V. Yakovlev, G.M. Katyba, I.N. Fokina, S.O. Yurchenko
Frontiers in Optics FTu2A, 4 (2014)
15.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, N.V. Chernomyrdin, N.P. Kruchkov, K.G. Kudrin, P.A. Nosov, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 536, 012009 (2014)
3.
K.I. Zaytsev, V.S. Gorelik, A.M. Khorokhorov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012003 (2014)
4.
E.V. Yakovlev, K.I. Zaytsev, I.N. Fokina, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012008 (2014)
5.
K.I. Zaytsev, N.V. Chernomyrdin, V.I. Alekhnovich
Journal of Physics: Conference Series 486, 012010 (2014)
6.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, S.A. Koroleva, I.N. Fokina, S.I. Volodarskaya, E.V. Novitskaya, A.N. Perov, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012014 (2014)
7.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, S.P. Lebedev, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012018 (2014)
8.
G.M. Katyba, V.S. Gorelik
Journal of Physics: Conference Series 486, 012020 (2014)
9.
K.I. Zaytsev, I.N. Fokina, A.K. Fedorov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012024 (2014)
10.
A.N. Perov, K.I. Zaytsev, I.N. Fokina, V.E. Karasik, E.V. Yakovlev, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012027 (2014)
11.
S.O. Yurchenko, N.P. Kryuchkov
Journal of Physics: Conference Series 486, 012031 (2014)
12.
K.I. Zaytsev, N.V. Chernomyrdin, A.V. Gorevoy, N.E. Trofimov, I.N. Fokina, V.I. Alekhnovich, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012034 (2014)
17.
K.I. Zaytsev, V.S. Gorelik, G.M. Katyba, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 541, 012072 (2014)
18.
S.O. Yurchenko, V.I. Ryzhii
Journal of Physics: Conference Series 584, 011001 (2015)
19.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, E.V. Yakovlev, I.N. Aliev, A.M. Khorokhorov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 011002 (2015)
20.
K.I. Zaytsev, K.P. Tsapenko, P.A. Nosov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012005 (2015)
21.
I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, S.O. Leonov, A.O. Schadko, K.A. Komarov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012009 (2015)
22.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, N.V. Chernomyrdin, A.M. Khorokhorov, A.B. Prytov, I.N. Dolganova, A.V. Perchik, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012013 (2015)
23.
K.I. Zaytsev, A.V. Perchik, N.V. Chernomyrdin, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012017 (2015)
24.
I.N. Dolganova, A.S. Neganova, V.E. Karasik, K.I. Zaytsev, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012019 (2015)
25.
K.I. Zaytsev, A.A. Zhirnov, V.I. Alekhnovich, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012021 (2015)
26.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, A.A. Gavdush, N.V. Chernomyrdin, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012023 (2015)
27.
E.V. Yakovlev, I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, T.I. Kuliev, N.P. Kruchkov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012025 (2015)
2.
V.E. Karasik, V.I. Ryzhii, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 011001 (2014)
29.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, V.N. Kurlov, I.A. Shikunova, E.E. Mukhina, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 673(1), 012001 (2016)
30.
I.N. Dolganova, A.A. Metelkina, V.E. Karasik, K.I. Zaytsev, A.S. Neganova, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 673(1), 012011 (2016)
31.
I.N. Dolganova, A.S. Neganova, K.G. Kudrin, K.I. Zaytsev, I.V. Reshetov
Journal of Physics: Conference Series 673(1), 012014 (2016)
32.
Irina N Dolganova, Kirill I Zaytsev, Anna A. Metelkina, Stanislav O Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 735(1), 012075 (2016)
33.
Kirill I. Zaytsev, Nikita V. Chernomyrdin, Konstantin G. Kudrin, Arseniy A. Gavdush, Pavel A. Nosov, Stanislav O. Yurchenko, Igor V. Reshetov
Journal of Physics: Conference Series 735(1), 012076 (2016)
35.
D.A. Gomon, E.A. Sedykh, V.V. Gill, K.I. Zaytsev, M.K. Khodzitsky
Journal of Physics: Conference Series 735(1), 012087 (2016)
34.
I.A. Shikunova, V.N. Kurlov, K.I. Zaytsev, I.V. Reshetov
Proceedings - 2016 International Conference Laser Optics (LO 2016) Article number: 7549974. Page S27 (2016)
28.
E.V. Yakovlev, K.I. Zaytsev, N.V. Chernomyrdin, A.A. Gavdush, A.K. Zotov, M.Y. Nikonovich, S.O. Yurchenko
Proceedings of SPIE 9899, 98990W (2016)
37.
G.M. Katyba, K.I. Zaytsev, I.A. Shikunova, S.N. Rossolenko, N.V. Chernomyrdin, V.E. Karasik, E.E. Mukhina, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko, V.N. Kurlov
Proceedings of SPIE 9993, 99930I (2016)
36.
N.V. Chernomyrdin, K.I. Zaytsev, A.D. Lesnichaya, K.G. Kudrin, O.P. Cherkasova, V.N. Kurlov, I.A. Shikunova , A.V. Perchik, S.O. Yurchenko, I.V. Reshetov
Proceedings of SPIE 9976, 99760B-1 (2016)
1.
I.N. Fokina, K.I. Zaytsev, V.E. Karasik, K.P. Tsapenko
SPIE Proceedings 8846, 88460A (2013)
16.
N.V. Chernomyrdin, K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, I.N. Fokina, V.E. Karasik, I.V. Reshetov, K.G. Kudrin, P.A. Nosov, S.O. Yurchenko
SPIE Proceedings 9216, 921611 (2014)
14.
N.V. Chernomyrdin, K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, I.N. Fokina, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
SPIE Proceedings 9188, 91880Q (2014)