Оригинальные статьи

43.
N.V. Chernomyrdin, A.O. Schadko, S.P. Lebedev, V.L. Tolstoguzov, V.N. Kurlov, I.V. Reshetov, I.E. Spektor, M. Skorobogatiy, S.O. Yurchenko, and K.I. Zaytsev
Applied Physics Letters 110(22), 221109 (2017)
19.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, V.E. Karasik, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Applied Physics Letters 106, 053702 (2015)
13.