Оригинальные статьи

20.
K.I. Zaitsev, V.S. Gorelik, G.M. Katyba, S.O. Yurchenko
Bulletin of the Lebedev Physics Institute 42(2), 48–54 (2015)
9.
V.S. Gorelik, G.M. Katyba
Bulletin of the Lebedev Physics Institute 41(5), 127–134 (2014)