Конференционные статьи

13.
K.I. Zaytsev, E.V. Yakovlev, G.M. Katyba, I.N. Fokina, S.O. Yurchenko
Frontiers in Optics FTu2A, 4 (2014)