Оригинальные статьи

35.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, V.N. Kurlov, I.A. Shikunova, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 6(4), 576-582 (2016)
32.
E.V. Yakovlev, K.I. Zaytsev, I.N. Dolganova, S.O. Yurchenko
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5(5), 810 - 816 (2015)
31.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, N.V. Chernomyrdin, S.O. Yurchenko
IEEE Transactions on Terahertz Science and Technology 5(5), 817 - 827 (2015)