Оригинальные статьи

15.
S.O. Yurchenko, K.I. Zaytsev
Journal of Applied Physics 116, 113508 (2014)
11.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, E.V. Yakovlev, V.S. Gorelik, S.O. Yurchenko
Journal of Applied Physics 115, 213505 (2014)
10.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, V.E. Karasik, V.I. Alekhnovich, P.A. Nosov, V.A. Lazarev, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Journal of Applied Physics 115, 193105 (2014)
5.
V. Ryzhii, T. Otsuji, M. Ryzhii, V.G. Leiman, S.O. Yurchenko, V. Mitin, M.S. Shur
Journal of Applied Physics 112, 104507 (2012)
4.
D. Svintsov, V. Vyurkov, S.O. Yurchenko, T. Otsuji, V. Ryzhii
Journal of Applied Physics 111, 083715 (2012)