Конференционные статьи

35.
D.A. Gomon, E.A. Sedykh, V.V. Gill, K.I. Zaytsev, M.K. Khodzitsky
Journal of Physics: Conference Series 735(1), 012087 (2016)
33.
Kirill I. Zaytsev, Nikita V. Chernomyrdin, Konstantin G. Kudrin, Arseniy A. Gavdush, Pavel A. Nosov, Stanislav O. Yurchenko, Igor V. Reshetov
Journal of Physics: Conference Series 735(1), 012076 (2016)
32.
Irina N Dolganova, Kirill I Zaytsev, Anna A. Metelkina, Stanislav O Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 735(1), 012075 (2016)
31.
I.N. Dolganova, A.S. Neganova, K.G. Kudrin, K.I. Zaytsev, I.V. Reshetov
Journal of Physics: Conference Series 673(1), 012014 (2016)
30.
I.N. Dolganova, A.A. Metelkina, V.E. Karasik, K.I. Zaytsev, A.S. Neganova, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 673(1), 012011 (2016)
29.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, V.N. Kurlov, I.A. Shikunova, E.E. Mukhina, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 673(1), 012001 (2016)
27.
E.V. Yakovlev, I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, T.I. Kuliev, N.P. Kruchkov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012025 (2015)
26.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, A.A. Gavdush, N.V. Chernomyrdin, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012023 (2015)
25.
K.I. Zaytsev, A.A. Zhirnov, V.I. Alekhnovich, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012021 (2015)
24.
I.N. Dolganova, A.S. Neganova, V.E. Karasik, K.I. Zaytsev, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012019 (2015)
23.
K.I. Zaytsev, A.V. Perchik, N.V. Chernomyrdin, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012017 (2015)
22.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, N.V. Chernomyrdin, A.M. Khorokhorov, A.B. Prytov, I.N. Dolganova, A.V. Perchik, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012013 (2015)
21.
I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, S.O. Leonov, A.O. Schadko, K.A. Komarov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012009 (2015)
20.
K.I. Zaytsev, K.P. Tsapenko, P.A. Nosov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 012005 (2015)
19.
K.I. Zaytsev, G.M. Katyba, E.V. Yakovlev, I.N. Aliev, A.M. Khorokhorov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 584, 011002 (2015)
18.
S.O. Yurchenko, V.I. Ryzhii
Journal of Physics: Conference Series 584, 011001 (2015)
17.
K.I. Zaytsev, V.S. Gorelik, G.M. Katyba, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 541, 012072 (2014)
15.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, N.V. Chernomyrdin, N.P. Kruchkov, K.G. Kudrin, P.A. Nosov, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 536, 012009 (2014)
12.
K.I. Zaytsev, N.V. Chernomyrdin, A.V. Gorevoy, N.E. Trofimov, I.N. Fokina, V.I. Alekhnovich, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012034 (2014)
11.
S.O. Yurchenko, N.P. Kryuchkov
Journal of Physics: Conference Series 486, 012031 (2014)
10.
A.N. Perov, K.I. Zaytsev, I.N. Fokina, V.E. Karasik, E.V. Yakovlev, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012027 (2014)
9.
K.I. Zaytsev, I.N. Fokina, A.K. Fedorov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012024 (2014)
8.
G.M. Katyba, V.S. Gorelik
Journal of Physics: Conference Series 486, 012020 (2014)
7.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, S.P. Lebedev, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012018 (2014)
6.
K.I. Zaytsev, K.G. Kudrin, S.A. Koroleva, I.N. Fokina, S.I. Volodarskaya, E.V. Novitskaya, A.N. Perov, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012014 (2014)
5.
K.I. Zaytsev, N.V. Chernomyrdin, V.I. Alekhnovich
Journal of Physics: Conference Series 486, 012010 (2014)
4.
E.V. Yakovlev, K.I. Zaytsev, I.N. Fokina, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012008 (2014)
3.
K.I. Zaytsev, V.S. Gorelik, A.M. Khorokhorov, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 012003 (2014)
2.
V.E. Karasik, V.I. Ryzhii, S.O. Yurchenko
Journal of Physics: Conference Series 486, 011001 (2014)