Оригинальные статьи

40.
S.O. Yurchenko, K.I. Zaytsev, E.A. Gorbunov, E.V. Yakovlev, A.K. Zotov, V.M. Masalov, G.A. Emelchenko, V.S. Gorelik
Journal of Physics D: Applied Physics 50(5), 055105 (2017)
6.
V. Ryzhii, T. Otsuji, M. Ryzhii, N. Ryabova, S.O. Yurchenko, V. Mitin, M.S. Shur
Journal of Physics D: Applied Physics 46, 065102 (2013)