Оригинальные статьи

36.
I.N. Dolganova, K.I. Zaytsev, A.A. Metelkina, E.V. Yakovlev, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Optical and Quantum Electronics 48, 325 (2016)