Оригинальные статьи

7.
K.I. Zaytsev, V.E. Karasik, I.N. Fokina, V.I. Alekhnovich
Optical Engineering 52, 068203 (2013)