Оригинальные статьи

29.
K.I. Zaitsev, N.V. Chernomyrdin, K.G. Kudrin, I.V. Reshetov, S.O. Yurchenko
Optics and Spectroscopy 119(3), 404–410 (2015)
21.
K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, S.P. Lebedev, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
Optics and Spectroscopy 118(4), 552–562 (2015)