Оригинальные статьи

48.
Sergey A. Khrapak, Nikita P. Kryuchkov, and Stanislav O. Yurchenko
Physical Review E 97, 022616 (2018)
44.
S. O. Yurchenko, E. V. Yakovlev, L. Couëdel, N. P. Kryuchkov, A. M. Lipaev, V. N. Naumkin, A. Yu. Kislov, P. V. Ovcharov, K. I. Zaytsev, E. V. Vorob'ev, G. E. Morfill, and A. V. Ivlev
Physical Review E 96, 043201 (2017)