Оригинальные статьи

24.
Yu.P. Voinov, V.S. Gorelik, K.I. Zaitsev, L.I. Zlobina, P.P. Sverbil’, S.O. Yurchenko
Physics of the Solid State 57(3), 453-459 (2015)