Конференционные статьи

34.
I.A. Shikunova, V.N. Kurlov, K.I. Zaytsev, I.V. Reshetov
Proceedings - 2016 International Conference Laser Optics (LO 2016) Article number: 7549974. Page S27 (2016)