Конференционные статьи

16.
N.V. Chernomyrdin, K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, I.N. Fokina, V.E. Karasik, I.V. Reshetov, K.G. Kudrin, P.A. Nosov, S.O. Yurchenko
SPIE Proceedings 9216, 921611 (2014)
14.
N.V. Chernomyrdin, K.I. Zaytsev, A.A. Gavdush, I.N. Fokina, V.E. Karasik, S.O. Yurchenko
SPIE Proceedings 9188, 91880Q (2014)
1.
I.N. Fokina, K.I. Zaytsev, V.E. Karasik, K.P. Tsapenko
SPIE Proceedings 8846, 88460A (2013)